ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ หมู่บ้านมั่นคงเมืองดอนสัก ชุมชนเทศบาล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)
27 ธันวาคม 2566

434