สำนักปลัดเทศบาล
 • นางสิริลาวัลย์ อินทรัตน์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสายใจ โอชุม

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • พ.จ.ท.ชวโรจน์ ช่วยหนู

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 • นางดวงพร นุรักษ์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นายณิศพล รักษาธรรม

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาว ทิศากร แจ้งแก้ว

  นักจัดการงานทั่วไป

 • นางสาวจอมใจ ทองสุข

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาวดนุภา บุญจันวิรัช

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

 • นางวราภรณ์ พยัคฆ์รังสี

  นิติกร

 • -ว่าง-

  นักจัดการงานเทศกิจ

 • นางสาวสมฤดี ขนอม

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวมุกรินทร์ ปิ่นระลึก

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • จ่าเอกมานะ สุขศรี

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • พันจ่าเอกนิรัน สุดประเสริฐ

  เจ้าพนักงานธุการ

 • นางสาวดวงทิพย์ ใจรังษี

  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 • นายพรชัย หงเรือง

  เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

 • นางรุ่งทิพย์ ศรีคงแก้ว

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางปาณิสรา เกตุแก้ว

  ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

 • นายขจร สำราญสุข

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายมนูญ รอดทอง

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายชลิต ชูมณี

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายเลิศพิบูลย์ ทองจันทร์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายดุสิต แสนหมื่น

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายสราวุธ สุวรรณน้อย

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายเลิศชาย สายจำปา

  พนักงานดับเพลิง

 • นายยงยุทธ มุสิกอินทร์

  พนักงานดับเพลิง

 • นายเสน่ห์ วิชัยดิษฐ

  พนักงานดับเพลิง

 • นายเดชา เรืองเอียด

  พนักงานดับเพลิง

 • นายกิจติพล ทองงาม

  พนักงานดับเพลิง

 • นายจรัล เชือนเชื้อ

  พนักงานดับเพลิง

 • นายศุภฤกษ์ ดำแจ่ม

  พนักงานดับเพลิง

 • ว่าง

  พนักงานดับเพลิง